Libellen 2011

Vuurjuffer (m) - 9 mei, Annen (Dr.) Lantaarntje (v) - 15 mei, De Wieden (Ov.) Lantaarntje (v) - 15 mei, De Wieden (Ov.) Smaragdlibel - 15 mei, De Wieden (Ov.)
Gewone oeverlibel (v) - 21 mei, Drentsche Aa (Dr.) Plasrombout - 5 juni, Drentsche Aa (Dr.) Plasrombout - 5 juni, Drentsche Aa (Dr.) Plasrombout eet Lantaarntje - 5 juni, Drentsche Aa (Dr.)
Lantaarntjes (m+v) - 12 juni, Annermoeras (Dr.) Glassnijder (m) - 12 juni, De Heest (Dr.) Venwitsnuitlibel (m) - 12 juni, Balloerveld (Dr.)